Op deze pagina plaats ik regelmatig blogs met bespaartips of handige weetjes over de belastingheffing waar jij misschien wel voordeel uit kunt halen.

Persoonsgebonden aftrek

De persoonsgebonden aftrek is een verzameling aftrekposten die wordt verrekend met het "belastbaar inkomen uit werk en woning". In tegenstelling wat soms wordt gedacht wordt het dus niet van het te betalen belastingbedrag afgetrokken, maar verlaagt het het inkomen waarover belasting wordt berekend.

In de huidige wetgeving (2021) bestaat de persoonsgebonden aftrek uit vijf mogelijke aftrekposten:

  1. Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
  2. Uitgaven voor specifieke zorgkosten
  3. Weekenduitgaven voor gehandicapten
  4. Scholingsuitgaven
  5. Aftrekbare giften

De dikgedrukte posten zijn interessant voor een grotere groep mensen, de andere posten zijn op minder mensen van toepassing.

Hieronder ga ik puntsgewijs in op deze onderdelen. Let op: omdat veel regels ontzettend gedetailleerd en uitgebreid zijn, zou mijn verhaal onleesbaar worden als ik álle details zou vermelden. Ik beperk me daarom hieronder tot de hoofdzaken.

Mijn uiteenzetting is niet bedoeld als naslagwerk*, maar is puur om jou een globaal beeld te geven van wat er (mogelijk) bij jou aftrekbaar is. Wil je graag meer weten, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.


1. Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen

Bij onderhoudsverplichtingen gaat het bijvoorbeeld om betaalde alimentatie aan de ex-partner. Ook bedragen die in het kader van echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) worden voldaan om bepaalde lijfrenten en pensioenrechten als uitgave voor inkomensvoorziening zijn gedaan, zijn aftrekbaar.

NB: bij de ontvanger van de alimentatie is dit in veel gevallen belast.


2. Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Zorgkosten mogen in aftrek worden genomen voor zover zij het eigen risico van de zorgverzekering overstijgen en zijn gedaan voor de belastingplichtige zélf, zijn partner, zijn kinderen (mits jonger dan 27), de tot zijn huishouen behorende ernstig gehandicapte personen van 27 of ouder én de bij de belastingplichtige inwonende zorgafhankelijke ouders, broers of zussen.

Het moet gaan om genees- en heelkundige hulp, door een arts voorgeschreven farmaceutische hulpmiddelen of vervoerskosten die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan. Ook zijn onder bepaalde voorwaarden andere hulpmiddelen, dieetkosten, kleding/beddengoed (samenhangend met de ziekte/invaliditeit) en gezinshulp aftrekbaar.

Brillen, contactlenzen, scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen aan een woning zijn uitgezonderd van deze regeling.

Helaas is ook niet het volledige bedrag van de hierboven genoemde kosten aftrekbaar. Bij inkomens tot € 7 989 is alleen de optelsom van de zorgkosten (zoals hierboven genoemd) aftrekbaar voor zover die samen meer bedragen dan € 139. Voor hogere inkomens is er een staffel met percentages waartegen uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar zijn. Mocht je daar meer over willen, neem dan contact met mij op.


3. Weekenduitgaven voor gehandicapten

Indien een belastingplichtige (extra) uitgaven heeft voor zijn/haar ernstig gehandicapte kind/broer/zus, of een onder zijn mentorschap gestelde ernstig gehandicapte persoon, dan zijn deze kosten aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat de gehandicapte persoon waarmee de kosten verband hebben 21 jaar of ouder is en doorgaans in een instelling verblijft. Ondanks dat de Wet spreekt over "weekenduitgaven", is het niet van belang of de kosten daadwerkelijk in een weekend worden gemaakt.


4. Scholingsuitgaven

Scholingsuitgaven zijn uitgaven die door de belastingplichtige zelf worden gedaan voor een studie of opleiding die wordt gedaan met het oog op het verwerven van inkomen.

Tot de uitgaven mogen het lesgeld, collegegeld of cursusgeld worden gerekend, maar ook kosten voor examens en kosten voor de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen horen daarbij.

Helaas: wanneer je aanspraak maakt op studiefinanciering of een studielening voor de desbetreffende opleiding, dan mag je de gemaakte studiekosten niet aftrekken.

Studiekosten komen voor aftrek in aanmerking voor zover het gezamenlijke bedrag hoger is dan € 250. Het maximum is € 15 000 (behalve wanneer je nog geen 30 bent en als je in je eerste jaar zit van jouw standaard studieperiode die voor jouw opleiding staat, dan is er namelijk geen maximum).


5. Aftrekbare giften

Giften zijn "bevoordelingen uit vrijgevigheid" en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. De gift is alleen aftrekbaar als die is gedaan aan een instelling met ANBI-status, een steunstichting SBBI of een vereniging met ten minste 25 leden (mits die vereniging is gevestigd in de EU, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden).

Een ANBI is een "Algemeen Nut Beogende Instelling" en de lijst van ANBI's is te vinden op de website van de Belastingdienst. De lijst van SBBI-instellingen is hier te vinden. Voor giften aan een ANBI of SBBI geldt dat zij alleen aftrekbaar zijn dien de giften samen meer dan € 60 zijn en meer dan 1% van het (verzamel)inkomen te boven gaan. Staat jouw club of vereniging nog niet op de lijst, probeer het bestuur dan aan te sporen om zich aan te melden bij de Belastingdienst. Zo maken ze het aantrekkelijker om giften te ontvangen.

Bij giften aan een culturele ANBI-instelling, wordt de aftrek verhoogd met 25% (met eem maximum van € 1 250). Via bovengenoemde link naar de website van de Belastindienst zie je of de ANBI-instelling aangemerkt is als culturele ANBI.

Ook als je vrijwilliger bent bij een vereniging maar je ziet af van je vrijwilligersvergoeding, dan is dit onder voorwaarden aan te merken als een gift.

Eenmalige giften aan een vereniging zonder ANBI- of SBBI-status zijn niet aftrekbaar.

Doe je periodiek een gift (bijv. een automatische overschrijving die elk kwartaal plaatsvindt), dan zijn die giften alleen aftrekbaar indien je daar een notariële of onderhandse akte van hebt opgesteld. Zo'n onderhandse akte moet ten minste bevatten: jouw naam, adres, BSN en de gegevens van de vereniging, ANBI of SBBI (met de bijbehorende codes). Indien het om een periodieke gift gaat, moet de periode waarbinnen je die giften doen minimaal 5 jaar zijn.

-----

*Aan de genoemde tips kunnen geen rechten worden ontleend. Typfouten voorbehouden.

Bekijk mijn blog voor actueel (fiscaal) nieuws en handige weetjes